VYHLÁSENIA

VYHLÁSENIA O ZHODE A PARAMETROCH

Výrobca je zo zákona povinný pri uvádzaní určitých výrobkov na trh vydať vyhlásenie o zhode (angl. Declaration of Conformity, DoC), resp. vyhlásenie o parametroch (angl. Declaration of Performance, DoP). Tieto výrobky musia byť označené zodpovedajúcou značkou zhody (napr. CE alebo UKCA).

V online katalógu Geberit sú pre vás v závislosti od výberu výrobku v časti «Dokumenty» k dispozícii vyhlásenia, ktoré si môžete stiahnuť.

Do Geberit online katalógu

V prípade otázok sa obráťte na:sekretariat.sk@geberit.com

Likvidácia starých elektrických a elektronických zariadení

Symbol pre likvidáciu starých elektrických a elektronických zariadení

Symbol preškrtnutého odpadkového koša na kolieskach znamená, že staré elektrické a elektronické zariadenia sa nesmú likvidovať ako zvyškový odpad, ale musia sa likvidovať oddelene. Koneční používatelia sú zo zákona povinní vrátiť staré zariadenia na riadnu likvidáciu verejným orgánom na likvidáciu odpadu, distribútorom alebo spoločnosti Geberit. Mnohí distribútori elektrických a elektronických zariadení sú povinní bezplatne prevziať späť elektrické a elektronické zariadenia. Ak chcete zariadenia vrátiť spoločnosti Geberit, obráťte sa na zodpovednú predajnú alebo servisnú spoločnosť.

Staré batérie a akumulátory, ktoré nie sú pevnou súčasťou starého zariadenia, ako aj lampy, ktoré možno vybrať zo starého spotrebiča bez zničenia, musia byť pred odovzdaním na miesto likvidácie oddelené od starého zariadenia.

Ak sú v starom zariadení uložené osobné údaje, koneční používatelia sú sami zodpovední za ich vymazanie pred ich odovzdaním na miesto likvidácie.

Likvidácia použitých batérií

Symbol pre likvidáciu použitých batérií

Symbol prečiarknutého odpadkového koša na kolieskach zobrazený na batériách znamená, že použité batérie sa nesmú likvidovať s netriedeným odpadom, ale musia sa likvidovať separovane. Koneční používatelia sú zo zákona povinní odovzdať použité batérie na riadnu likvidáciu na príslušných zberných miestach, ku ktorým patria najmä predajne, kde sa batérie môžu odovzdať bezplatne.

Batérie môžu obsahovať toxické ťažké kovy. „Pb“ znamená, že viac ako 0,004 % hmoty batérie tvorí olovo. „Cd“ znamená, že viac ako 0,002 % hmoty batérie tvorí kadmium. „Hg“ znamená, že viac ako 0,0005 % hmoty batérie tvorí ortuť.

Správna likvidácia použitých batérií chráni cenné zdroje a zabraňuje negatívnym vplyvom na ľudské zdravie a životné prostredie. Pri manipulácii s batériami obsahujúcimi lítium je potrebné sledovať znaky porúch, aby sa predišlo nebezpečenstvu.