PODMIENKY POUŽÍVANIA PRE MOBILNÉ APLIKÁCIE GEBERIT A SLUŽBY IOT

Podmienky používania opisujú podmienky pre používanie mobilných aplikácií Geberit (“mobilné aplikácie“) a služieb IoT.

POJMY

 • B2C – Business to Customer; aplikácie a služby, ktoré sa zameriavajú na súkromných zákazníkov
 • B2B – Business to Business; aplikácie a služby, ktoré sa zameriavajú na firemných zákazníkov
 • IoT – Internet of Things; komunikácia a interakcia medzi sieťovými zariadeniami, aplikáciami a cloudovými aplikáciami
 • Mobilná aplikácia – aplikácia pre mobilné koncové zariadenia
 • CRM - Riadenie vzťahov so zákazníkmi - databáza pre hlavné dáta zákazníkov
 • Geberit ID - účet pre Geberit špecifické aplikácie a portály
 • Bluetooth - technológia pre bezdrôtovú komunikáciu so zariadeniami
 • Geberit AquaClean – rad sprchovacích WC Geberit

I. ROZSAH PÔSOBNOSTI

1. Podmienky používania sa vzťahujú na spoločnosť Geberit Verwaltungs AG, Schachenstrasse 77, Jona, Švajčiarsko (ďalej len “GEBERIT VERWALTUNGS AG“) a používateľa mobilných aplikácií a služieb IoT Geberit (“Používateľ“). Podmienky používania riadia používanie a podporu mobilných aplikácií a služieb IoT poskytovaných spoločnosťou Geberit.

2. Protichodné alebo doplňujúce všeobecné obchodné podmienky Používateľa budú súčasťou zmluvy len vtedy, ak spoločnosť GEBERIT VERWALTUNGS AG výslovne a písomne súhlasila s ich platnosťou.

II. ROZSAH SLUŽIEB

1. Spoločnosť GEBERIT VERWALTUNGS AG ponúka nasledujúce mobilné aplikácie pre mobilné koncové zariadenia:

Geberit Home

 • Stručný popis: Aplikácia koncového Používateľa B2C pre zariadenia Geberit s podporou pripojenia Bluetooth. Na konfiguráciu, kontrolu a údržbu zariadenia.
 • Služby: Dotaz na stav, správu, konfiguráciu a údržbu zariadení Geberit s podporou pripojenia Bluetooth; špecifické pre danú krajinu a zariadenie: Registrácia zariadenia a prístup k internetovému obchodu.

Geberit Control

 • Stručný popis: Zákaznícka aplikácia B2B pre zariadenia Geberit s podporou pripojenia Bluetooth. Na konfiguráciu, kontrolu a údržbu zariadenia.
 • Služby: Dotaz na stav, ovládanie, konfiguráciu a údržbu zariadení Geberit s podporou pripojenia Bluetooth; špecifické pre danú krajinu a zariadenie: Správa profilov zariadení.

Geberit Service

 • Stručný popis: Aplikácia služby B2B pre sprchovacie WC Geberit AquaClean s podporou Bluetooth. Na servis a údržbu zariadení.
 • Služby: Funkcie na riešenie problémov, odstraňovania problémov a údržbu servisných technikov Geberit AquaClean certifikovaných spoločnosťou Geberit.

Geberit SetApp

 • Stručný popis: Zákaznícka aplikácia B2B pre sanitárne splachovanie Geberit s podporou Bluetooth. Ovládanie a konfigurácia zariadenia.
 • Služby: Konfigurácia sanitárnych splachovacích zariadení Geberit.

Geberit Pro

 • Stručný popis: Zákaznícka aplikácia B2B pre produktové a katalógové údaje.
 • Služby: Zobrazenie a uloženie produktov, náhradných dielov a katalógových údajov; rozpoznávanie výrobkov; funkcie plánovania s produktmi Geberit.

2. Spoločnosť GEBERIT VERWALTUNGS AG ponúka nasledujúce služby IoT:

Vzdialený servis Geberit AquaClean

 • Stručný popis: Služba údržby zariadení Geberit AquaClean na diaľku prostredníctvom aplikácie Geberit Home, ktorú vykonáva zákaznícky servis Geberit.
 • Služby: Riešenie problémov, odstránenie porúch a konfigurácia Geberit AquaClean v prípade zákazníckej podpory Geberit.

3. Spoločnosť GEBERIT VERWALTUNGS AG poskytuje bezplatné mobilné aplikácie a služby IoT. Podmienky používania sa vzťahujú na používanie mobilných aplikácií. V prípade, že sa aplikácia odinštaluje zo smartfónu, nie je možné ju ďalej využívať. Spoločnosť GEBERIT VERWALTUNGS AG je oprávnená:

 • kedykoľvek zmeniť mobilné aplikácie alebo služby,
 • po výpovednej lehote úplne alebo čiastočne sprístupniť služby,
 • úplne alebo čiastočne ukončiť poskytovanie služieb.

Zmeny a doplnenia týchto Podmienok používania budú oznámené e-mailom alebo inými elektronickými komunikačnými prostriedkami (napr. prostredníctvom mobilnej aplikácie).

4. Spoločnosť GEBERIT VERWALTUNGS AG vytvára obsah mobilných aplikácií a služieb IoT s maximálnou starostlivosťou. Nie je však zaručené, že poskytnutý obsah je presný, aktuálny a úplný.

5. Používateľ je požiadaný, aby prevzal zodpovednosť za vlastné používanie mobilných aplikácií a služieb IoT a vopred si prečítal dostupné informácie (napr. pokyny, informačné materiály, videá).

6. Spoločnosť GEBERIT VERWALTUNGS AG poskytuje používateľom mobilné aplikácie a IoT služby bez prísľubu špecifickej dostupnosti. Oprávnenie využívať služby existuje len v rámci technických a prevádzkových spôsobilostí spoločnosti GEBERIT VERWALTUNGS AG. Spoločnosť GEBERIT VERWALTUNGS AG sa snaží zabezpečiť nepretržitú prevádzku bez porúch. K prerušeniam však môže dôjsť v dôsledku technických chýb alebo opatrení údržby.

7. Niektoré z poskytovaných aplikácií vyžadujú overenie Používateľa.

a. Geberit čoraz viac používa Geberit ID, ktoré sa používa pre služby pre celú skupinu. Geberit ID podlieha samostatným podmienkam používania a zásadách ochrany osobných údajov. Tie sú v súlade s vytvorením Geberit ID.
b. Geberit Service aplikácia sa používa na podporu opravy a údržby zariadení Geberit AquaClean autorizovanými a certifikovanými servisnými partnermi. Servisnú aplikáciu je možné používať len s účtom Geberit Service App, ktorý je vytvorený skupinou Geberit Quality Group individuálne pre každého servisného partnera.
c. Geberit Control slúži ako používateľské rozhranie pre uvedenie produktov Geberit do prevádzky a údržbu s integrovaným Bluetooth. Po úspešnej registrácii Geberit ID sa rozsah funkcií rozširuje.

8. Spoločnosť GEBERIT VERWALTUNGS AG si vyhradzuje právo obmedziť počet používateľov služieb IoT tak, aby sa zaručil dostatočný výkon a služby.

III. KOMPATIBILNÉ SKUPINY VÝROBKOV

Mobilné aplikácie uvedené v oddiele II. sú kompatibilné s nasledujúcimi produktmi zo skupín výrobkov uvedených nižšie. Základným predpokladom používania je aktívne pripojenie Bluetooth medzi mobilnými aplikáciami a produktmi. Informácie o kompatibilite nájdete na stránkach s informáciami o produkte a v používateľskej príručke.

Geberit umývadlová batéria, napr. typ 185/186

 • Kompatibilné aplikácie: Geberit Control

Geberit pisoárový systém, napr. typ 01/10/30/50

 • Kompatibilné aplikácie: Geberit Control

Geberit ovládacie tlačidlo, napr. DuoFresh (automatický/manuálny)

 • Kompatibilné aplikácie: Geberit Control, Geberit Home

Geberit ovládanie splachovania WC, napr. Sigma 80

 • Kompatibilné aplikácie: Geberit Control, Geberit Home

Geberit AquaClean, napr. Mera Comfort

 • Kompatibilné aplikácie: Geberit Home, Geberit Service
 • Kompatibilné služby IoT: Vzdialený servis Geberit AquaClean

Geberit hygienický preplach, napr. HS2

 • Kompatibilné aplikácie: Geberit SetApp

Geberit zrkadlová skrinka, napr. ONE

 • Kompatibilné aplikácie: Geberit Home

IV. POVINNOSTI POUŽÍVATEĽOV

1. Používateľ sa zaväzuje nezneužívať mobilné aplikácie. Za zneužitie sa považuje najmä:

 • Využívanie služieb a údajov v nezákonnom alebo trestnom kontexte alebo v kontexte, ktorý by mohol z dlhodobého hľadiska poškodiť dobré meno spoločnosti Geberit.
 • Využívanie služieb spôsobom, ktorý presahuje konvenčné miery používania a má trvalý a nepriaznivý vplyv na výkonnosť infraštruktúry (napr. server).

V prípade, že Používateľ zneužije mobilné aplikácie a služby IoT, Geberit si vyhradzuje právo dočasne alebo natrvalo zablokovať prístup Používateľa k týmto službám a aplikáciám. Zablokovanie prístupu sa môže uskutočniť len v prípade, ak sa v mobilných aplikáciách alebo službách IoT vyžaduje autentifikácia Používateľa (Geberit ID; Geberit Service App účet).

2. Ak Používateľ Geberit ID už nepotrebuje využívať GEBERIT ID z obchodných dôvodov, informuje Geberit, aby mu upravil účet Geberit ID.

3. Ak si Používateľ aplikácie Geberit Service neželá využívať aplikácie Geberit Service z obchodných dôvodov, informuje Geberit o vymazaní účtu Používateľa aplikácie Geberit Service App.

V. AUTORSKÉ PRÁVA A PRÁVA NA POUŽÍVANIE

1. Všetky texty, obrázky, grafika, animácie, videá, zvuky a iné diela, ako aj ich umiestnenie v mobilných aplikáciách a službách IoT spolu so značkami, logami, emblémami (znakmi) a IT infraštruktúrou mobilných aplikácií alebo službami IoT, podliehajú zákonom o ochrane autorských práv, iným zákonom alebo tretím stranám. Nesmú sa kopírovať, distribuovať, upravovať ani sprístupňovať tretím stranám na komerčné účely bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti GEBERIT VERWALTUNGS AG alebo tretej strany.

2. Spoločnosť GEBERIT VERWALTUNGS AG udeľuje Používateľovi odvolateľné, nelicencovateľné, neprenosné a bezplatné právo na používanie mobilných aplikácií a služieb IoT vrátane všetkého digitálneho obsahu, ktorý je v nich obsiahnutý v súlade s týmito Podmienkami používania na zamýšľané účely.

3. Udelenie práv na používanie je podmienené dodržiavaním týchto Podmienok používania. V prípade porušenia týchto Podmienok používania zo strany Používateľa automaticky zaniknú práva na používanie mobilných aplikácií vrátane ich obsahu.

4. Keď Používateľ nahrá obrázky prostredníctvom aplikácie Geberit Pro, prenesie do GEBERIT VERWALTUNGS AG nevýhradné, neodvolateľné, trvalé a bezplatné právo na spracovanie obrazu na rozpoznanie produktov Geberit.

VI. ZODPOVEDNOSŤ

1. Spoločnosť Geberit VERWALTUNGS AG si vyhradzuje právo nárokovať si náhradu škody v prípade porušenia týchto Podmienok používania Používateľom, napríklad v prípade nezákonného používania aplikácie a jej obsahu.

2. Spoločnosť GEBERIT VERWALTUNGS AG je vždy zodpovedná za zamýšľaný úmysel, hrubú nedbanlivosť a zranenie života alebo zdravia. Zároveň, spoločnosť GEBERIT VERWALTUNGS AG zodpovedá len za škody spôsobené malou nedbanlivosťou spoločnosťou GEBERIT VERWALTUNGS AG. V prípade porušenia významného zmluvného záväzku je výška týchto nárokov na náhradu škody obmedzená na predvídateľné škody. Podstatné zmluvné záväzky v tomto zmysle sú povinnosti, na ktoré sa Používateľ pravidelne spolieha/môže sa spoľahnúť, a ktoré sú potrebné na dosiahnutie účelu zmluvy.

3. Vo všetkých ostatných ohľadoch je zodpovednosť spoločnosti GEBERIT VERWALTUNGS AG vylúčená.

4. Pokiaľ je v súlade s týmito ustanoveniami vylúčená alebo obmedzená zodpovednosť spoločnosti Geberit, vzťahuje sa to taktiež na zodpovednosť výkonných orgánov, zástupcov a zamestnancov spoločnosti Geberit.

5. Ak si tretia strana uplatní voči spoločnosti GEBERIT VERWALTUNGS AG nárok na odškodnenie pri porušení podmienok Používateľom, Používateľ odškodní spoločnosť GEBERIT VERWALTUNGS AG. To neplatí, ak Používateľ nie je zodpovedný za porušenie podmienok.

6. Obsah prezentovaný prostredníctvom mobilných aplikácií a služieb IoT je vytvorený a aktualizovaný spoločnosťou GEBERIT VERWALTUNGS AG s maximálnou starostlivosťou. Spoločnosť Geberit nedokáže zaručiť, že poskytnutý obsah je presný, aktuálny a úplný.

7. GEBERIT VERWALTUNGS AG nepreberá žiadnu zodpovednosť za technickú funkčnosť (najmä za neprítomnosť vírusov), ani za obsah webových stránok tretích strán s odkazmi v mobilných aplikáciách a službách IOT.

VII. POUŽÍVANIE EXTERNÝCH KNIŽNÍC

V súvislosti s mobilnými aplikáciami sa používajú tieto knižnice tretích strán:

Geberit Home

 • Knižnice/Knižnice tretích strán: Apache licencia 2.0, Xamarin.BlurView, LottieXamarin

Geberit Control

 • Knižnica/Knižnica tretích strán Apache licencia 2.0, Xamarin.BlurView, LottieXamarin

Geberit Service

 • Knižnice/Knižnice tretích strán: žiadne

Geberit SetApp

 • Knižnice/Knižnice tretích strán: žiadne

Geberit Pro

 • Knižnice/Knižnice tretích strán: žiadne

VIII. OCHRANA ÚDAJOV A BEZPEČNOSŤ ÚDAJOV

1. Geberit musí zabezpečiť, aby údaje zhromaždené prostredníctvom mobilných aplikácií alebo služieb IoT boli vždy chránené. Na tento účel využíva najmodernejšie technológie, ktoré neustále vylepšujú a kontrolujú externé nezávislé tretie strany.

2. Bezpečnosť Vašich osobných údajov je pre Geberit mimoriadne dôležitá. S údajmi, ktoré nám boli zverené, pracujeme s maximálnou starostlivosťou a v súlade so špecifikovanými požiadavkami. Naše zásady ochrany osobných údajov obsahujú informácie o tom, ako sa spracúvajú vaše osobné údaje. Tieto informácie nájdete v časti Zásady ochrany osobných údajov aplikácii.

IX. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. Ak sú jednotlivé ustanovenia týchto Podmienok používania úplne/čiastočne neplatné alebo nevymáhateľné, nemá to vplyv na platnosť ostatných ustanovení. Neplatné ustanovenie sa považuje za nahradené platným ustanovením, ktoré sa čo najviac približuje ekonomickému účelu neplatného ustanovenia. To isté platí pre všetky medzery.

2. Švajčiarske právo sa uplatňuje s výnimkou ustanovení o kolízii právnych predpisov.

3. Miestom plnenia a výlučnou jurisdikciou pre podnikateľov je Jona. Zákonné povinné miesta jurisdikcie zostávajú nedotknuté.

Verzia: Január 2021