OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV PRE APLIKÁCIE GEBERIT A SLUŽBY IOT

1. ROZSAH PÔSOBNOSTI

Tieto zásady ochrany osobných údajov sa vzťahujú na používanie mobilných aplikácií Geberit Apps, služieb IoT (ďalej len “aplikácie“) a služieb, ktoré poskytujú. Používanie aplikácie vyžaduje, aby sme pri prístupe k určitým službám spracovávali Vaše osobné údaje. Osobnými údajmi myslíme akékoľvek informácie týkajúce sa identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osoby. Pri používaní tejto aplikácie berieme Vaše súkromie vážne, a preto sme radi, že Vám môžeme poskytnúť informácie o spracúvaní Vašich osobných údajov.

2 PREVÁDZKOVATEĽ A ÚRADNÍK PRE OCHRANU ÚDAJOV

2.1 Prevádzkovateľom aplikácie a prevádzkovateľom zodpovedným za spracovanie Vašich osobných údajov je Geberit Verwaltungs AG, Schachenstrasse 77, 8645 Rapperswil-Jona, Švajčiarsko.

2.2 Našu zodpovednú osobu pre ochranu Vašich osobných údajov môžete osloviť emailom na adrese dataprotection@geberit.com alebo na vyššie uvedenej poštovej adrese.

3 INFORMÁCIE O SPRACÚVANÍ VAŠICH OSOBNÝCH ÚDAJOV

Táto časť obsahuje ďalšie informácie o tom, ktoré osobné údaje od Vás zhromažďujeme a ako ich spracovávame.

3.1 INFORMÁCIE ZHROMAŽDENÉ POČAS SŤAHOVANIA aplikácie

Keď si stiahnete aplikáciu, niektoré základné informácie sa prenesú do vybraného obchodu s aplikáciami (Google Play alebo Apple App Store). Tieto informácie zahŕňajú Vaše používateľské meno, e-mailovú adresu, číslo účtu zákazníka, čas sťahovania, platobné údaje (ak je to vhodné) a identifikačné číslo jednotlivého koncového zariadenia. Keďže tieto údaje sa spracúvajú výlučne prostredníctvom príslušného obchodu s aplikáciami, spôsob, akým sa spracúvajú, je mimo našej kontroly. Pri prvom stiahnutí aplikácie Vás tiež žiadame, aby ste uviedli krajinu, v ktorej chcete aplikáciu používať, aby sme Vám mohli ponúkať služby v príslušnom jazyku. Právnym základom spracúvania osobných údajov na účely uvedené v tomto bode je článok 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia GDPR (ďalej len „nariadenia“). Bez týchto informácií vám nebudeme môcť ponúknuť prístup k aplikácii vo vašom vlastnom jazyku.

3.2 INFORMÁCIE ZHROMAŽDENÉ AUTOMATICKY

Niektoré informácie zhromažďujeme automaticky, keď sa aplikácia používa. Patria sem interné ID zariadenia, verzia a jazyk operačného systému, rozlíšenie obrazovky, adresa MAC Bluetooth a čas prístupu. Tieto údaje nebudeme uchovávať, ale automaticky sa nám odošlú, aby sme Vám umožnili používať aplikáciu a s ňou spojené funkcie, zlepšiť tieto funkcie a výkonnostné charakteristiky aplikácie, zabrániť a eliminovať poruchy. Právnym základom spracúvania osobných údajov na uvedený účel je článok 6 ods. 1 písm. f) nariadenia. Pre viac informácií nás kontaktujte na základe vyššie uvedených údajov.

3.3 INFORMÁCIE ZHROMAŽDENÉ PRI POUŽÍVANÍ APLIKÁCIE

3.3.1 V rámci žiadosti spracúvame Vaše osobné údaje v rozsahu vášho titulu, mena, priezviska, e-mailovej adresy, poštovej adresy a telefónneho čísla na nasledujúce účely:

a. Registrácia Vás alebo vášho zariadenia Geberit (právnym základom spracúvania osobných údajov je článok 6 ods. 1 písm. a) nariadenia).
b. Vytvorenie žiadosti o službu (právnym základom spracúvania osobných údajov je článok 6 ods. 1 písm. b) nariadenia).
c. Objednávanie spotrebného materiálu (právnym základom spracúvania osobných údajov je článok 6 ods. 1 písm. b) nariadenia).
d. Spracúvanie osobných údajov prostredníctvom kontaktného formulára (právnym základom spracúvania osobných údajov je článok 6 ods. 1 písm. f) nariadenia).

3.3.2 Keď pripojíte aplikáciu k zariadeniu Geberit, zhromažďujeme sériové číslo Vášho zariadenia Geberit. Sériové číslo používame na kontrolu, či zariadenie Geberit používate verejne alebo súkromne, a či ste ho už u nás zaregistrovali. V takom prípade sa automaticky aktivujú ďalšie možnosti operácie. Spojenie medzi aplikáciou a zariadením Geberit je dobrovoľné a založené na Vašom súhlase. Právnym základom spracúvania osobných údajov je článok 6 ods. 1 písm. a) nariadenia. Zariadenie Geberit môžete od aplikácie kedykoľvek odpojiť bez toho, aby to ovplyvnilo zákonnosť spracovania na základe súhlasu daného pred odpojením.

3.3.3 Okrem toho môžu servisní technici Geberit získavať anonymizované technické údaje z Vášho zariadenia Geberit prostredníctvom špeciálnej aplikácie v prípade služby (ide o Geberit ID, ako aj zariadenia, štatistické a diagnostické údaje, ako je model, číslo výrobku, sériové číslo, dátum výroby, nastavenie zariadenia, nastavenia profilu, odpočty počítadiel z komponentov zariadenia, história odvápňovania, história chýb). Dá sa to vykonať na mieste alebo prostredníctvom vzdialenej služby, počas ktorej sa číta sériové číslo Vášho zariadenia Geberit. Tieto technické údaje požadujeme, aby sme Vám poskytli naše služby a zlepšili náš sortiment služieb prostredníctvom anonymizovanej analýzy údajov. Právnym základom spracúvania osobných údajov je článok 6 ods. 1 písm. f) nariadenia. Pre viac informácií nás, prosím, kontaktujte pomocou vyššie uvedených údajov.

3.3.4 Spolu s ďalšími spoločnosťami spojenými so skupinou Geberit používame Vaše údaje aj na reklamné účely, najmä poštou alebo vo forme e-mailových bulletinov, zákazníckych prieskumov alebo iných foriem kontaktov (ako je textová správa alebo telefón), ak chcete, aby sme vás týmto spôsobom kontaktovali. Právnym základom spracúvania osobných údajov na marketingové účely je článok 6 ods. 1 písm. a) nariadenia. Ak Geberit poskytol službu alebo predal tovar existujúcim zákazníkom, spracovanie osobných údajov na marketingové účely sa uskutoční na základe článku 6 ods. 1 písm. f) nariadenia. Pre viac informácií nás, prosím, kontaktujte pomocou vyššie uvedených údajov. Proti používaniu Vašich údajov na reklamné účely môžete kedykoľvek namietať. Podrobnosti o vašom práve namietať nájdete v časti 5.4 týchto Zásad ochrany osobných údajov. Svoj súhlas máte právo kedykoľvek odvolať. Odvolanie súhlasu sa nedotýka zákonnosti akéhokoľvek spracúvania údajov vykonaného na základe získaného súhlasu.

3.4 APLIKÁCIA POUŽÍVA JEDEN ALEBO VIAC Z NASLEDUJÚCICH NÁSTROJOV A TECHNOLÓGIÍ

3.4.1 Microsoft App Center Analytics

Naša aplikácia používa technológie z aplikácie Microsoft Analytics App Center (Microsoft Corporation, One Microsoft Way Redmond, WA 98052-6399 USA; “Microsoft“) s rôznymi funkciami (“Microsoft Analytics“). Služba Microsoft Analytics vám umožňuje analyzovať, ako sa naše služby používajú v aplikácii služby. Zaznamenáva anonymné informácie pri používaní aplikácie a odosiela ich spoločnosti Microsoft, kde sú potom uložené. Spoločnosť Microsoft používa tieto informácie na vyhodnotenie používania našej aplikácie a na poskytovanie ďalších služieb súvisiacich s používaním aplikácie. Právnym základom spracúvania osobných údajov je článok 6 ods. 1 písm. f) nariadenia. Zdieľanie údajov o aktivite so spoločnosťou Microsoft môžete zastaviť vypnutím možnosti Odosielať analytické údaje.

4 ZDIEĽANIE VAŠICH OSOBNÝCH ÚDAJOV S TRETÍMI STRANAMI

Vaše osobné údaje nebudú zdieľané s tretími stranami. Jediné výnimky z tohto sa uplatňujú v týchto prípadoch:

4.1 Orgány činné v trestnom konaní, verejné orgány a finančné inštitúcie

V prípade potreby sa osobné údaje sprístupnia príslušným orgánom činným v trestnom konaní alebo tretím stranám s cieľom vyšetriť nezákonné používanie našich služieb. Tento postup sa však uskutoční len vtedy, ak existujú konkrétne dôkazy o porušení alebo zneužití. V takýchto prípadoch môžu byť Vaše údaje tiež zdieľané, ak je to potrebné na splnenie podmienok používania alebo iných dohôd. Na požiadanie sme tiež zo zákona povinní poskytnúť údaje určitým verejným orgánom, ako sú orgány činné v trestnom konaní, orgány verejnej moci a finančné inštitúcie. Právnym základom spracúvania osobných údajov je článok 6 ods. 1 písm. c) nariadenia. Ak potrebujete ďalšie informácie, kontaktujte nás pomocou vyššie uvedených informácií.

4.2 PRIDRUŽENÉ SPOLOČNOSTI V RÁMCI SKUPINY GEBERIT

Osobné údaje sa poskytujú príslušným miestnym predajcom spojeným so skupinou Geberit, aby sme zabezpečili, že môžeme zákazníkom Geberit poskytnúť optimálnu podporu predaja v každej príslušnej krajine. Osobné údaje sú spracúvané na základe čl. 6 ods. 1 písm. f) nariadenia. Ak potrebujete ďalšie informácie, ktoré sa týkajú spracúvania na základe čl. 6 ods. 1 písm. f) nariadenia, kontaktujte nás pomocou vyššie uvedených informácií.

4.3. Sprostredkovatelia osobných údajov

Spájame sa so zmluvne viazanými spoločnosťami tretích strán a externými poskytovateľmi služieb (označovaných ako “sprostredkovateľmi“) na poskytovanie našich služieb. V takýchto prípadoch sa osobné údaje budú zdieľať s týmito sprostredkovateľmi, aby mohli naďalej poskytovať svoje služby. Sprostredkovatelia boli nami starostlivo vybraní a podrobení pravidelným auditom. Sprostredkovatelia môžu používať údaje len na účely špecifikované nami. Okrem toho sú zmluvne zaviazaní spracúvať Vaše osobné údaje výhradne v súlade s týmito zásadami ochrany osobných údajov a v súlade s platnými zákonmi o ochrane údajov. Konkrétne služby týchto sprostredkovateľov:

1. Iné spoločnosti Geberit používajú centralizované riadenie zákazníkov a spracovania objednávok (právnym základom spracúvania osobných údajov je článok 6 ods. 1 písm. b) nariadenia).
2. Iné spoločnosti Geberit na účely poskytovania centralizovaných IT služieb iným spoločnostiam v skupine Geberit (právnym základom pre spracovanie osobných údajov je článok 6 ods. 1 písm. f) nariadenia).
3. Poskytovatelia cloud computingu, ktorí spracúvajú vybrané údaje o používaní a zariadenia z Vášho koncového zariadenia Geberit v rámci Európy (právnym základom spracúvania osobných údajov je článok 6 ods. 1 písm. f) nariadenia).
4. Poskytovatelia logistických služieb na účely zasielania produktov, marketingových materiálov alebo iných položiek, ktoré ste si od nás objednali (právnym základom spracúvania osobných údajov je článok 6 ods. 1 písm. f) nariadenia).
5. Poskytovatelia platobných služieb za účelom spracovania všetkých platieb od Vás k nám alebo naopak (právnym základom spracúvania osobných údajov je článok 6 ods. 1 písm. b) nariadenia).
6. Poskytovatelia služieb pre inštalačné práce alebo po predaji (právnym základom pre spracovanie osobných údajov je článok 6 ods. 1 písm. f) nariadenia).
7. Poskytovatelia služieb na distribúciu bulletinov alebo vykonávanie zákazníckych prieskumov (právnym základom spracúvania osobných údajov je článok 6 ods. 1 písm. f) nariadenia).
8. Poskytovatelia IT služieb pre hosting, prevádzku a podporu IoT ServicesData (právnym základom pre spracovanie osobných údajov je článok 6 ods. 1 písm. f) nariadenia).

Ak potrebujete ďalšie informácie, kontaktujte nás pomocou vyššie uvedených údajov. Osobné údaje sa nezdieľajú mimo Európskeho hospodárskeho spoločenstva (s výnimkou Švajčiarska).

5 VAŠE PRÁVA

Ako dotknutá osoba máte nárok na nižšie uvedené práva, pokiaľ ide o spôsob, akým spracúvame Vaše osobné údaje. Ak si želáte uplatniť ktorékoľvek z týchto práv, pošlite nám písomnú žiadosť s použitím vyššie uvedených kontaktných údajov alebo e-mailom na túto adresu: dataprotection@geberit.com.

5.1 PRÁVO NA PRÍSTUP

Máte právo požiadať, aby sme Vám poskytli prístup k osobným údajom, ktoré sa vás týkajú, a ktoré spracúvame. Na vašu žiadosť prevádzkovateľ vydá potvrdenie o tom, či sa spracúvajú Vaše osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú. Ak ste podali žiadosť elektronickými prostriedkami, informácie sa poskytujú v bežne používanej elektronickej forme, pokiaľ ste nepožiadali o inú metódu. Toto právo môžete uplatniť kedykoľvek v rozsahu uvedenom v článku 15 nariadenia.

5.2 PRÁVO NA OPRAVU ALEBO VYMAZANIE

S výhradou predpokladov uvedených v článkoch 16 a 17 nariadenia máte právo požiadať nás o opravu nesprávnych údajov alebo o vymazanie osobných údajov, ktoré sa Vás týkajú. Predpokladá sa právo na vymazanie, najmä ak osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré boli zhromaždené alebo inak spracované. Možnosť uplatnenia tohto práva je obmedzená v súlade s článkom 17 ods. 3 nariadenia, najmä v prípadoch, keď požadujeme Vaše údaje, aby sme si mohli splniť zákonnú povinnosť alebo právne nároky. Prevádzkovateľ na požiadanie bez zbytočného odkladu vymaže Vaše osobné údaje po vyhodnotení Vašej žiadosti ako opodstatnenej. Pokiaľ ide o účely spracúvania, máte právo o doplnenie neúplných osobných údajov, a to aj poskytnutím dodatočného oznámenia.

5.3 PRÁVO NA OBMEDZENIE SPRACOVANIA

Máte právo požiadať nás o obmedzenie spracovania za podmienok stanovených v článku 18 nariadenia. Ak dosiahnete obmedzenie spracovania uvedené v odseku 1, prevádzkovateľ Vás bude informovať pred zrušením obmedzenia spracovania Vašich osobných údajov.

5.4 PRÁVO NAMIETAŤ

V súlade s článkom 21 nariadenia máte právo kedykoľvek namietať z dôvodov súvisiacich s Vašou konkrétnou situáciou a kedykoľvek proti spracovaniu osobných údajov, ktoré sa Vás týkajú. Vaše osobné údaje už nebudeme spracúvať, pokiaľ nepreukážeme oprávnené dôvody na spracúvanie, ktoré prevažujú nad vašimi záujmami, právami a slobodami, alebo ak okolnosti nezahŕňajú vznik, uplatňovanie alebo obhajobu právnych nárokov. Ak sa vaše osobné údaje spracúvajú na účely priameho marketingu, máte právo kedykoľvek namietať proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa vás týkajú, na účely takéhoto marketingu vrátane profilovania v rozsahu, v akom sa týka takéhoto priameho marketingu. Ak odmietnete spracúvanie na účely priameho marketingu, osobné údaje sa už na takéto účely nesmú spracúvať.

5.5 PRÁVO NA PRENOSNOSŤ ÚDAJOV

Máte právo na získanie osobných údajov, ktoré sa Vás týkajú, a ktoré ste nám poskytli v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte za podmienok stanovených v článku 20 nariadenia.

5.6. PRÁVO PODAŤ SŤAŽNOSŤ PRÍSLUŠNÉMU DOZORNÉMU ORGÁNU NA OCHRANU OSOBNÝCH ÚDAJOV

Máte právo podať sťažnosť dozornému orgánu, najmä v členskom štáte EÚ, v ktorom máte pobyt alebo na mieste údajného porušenia, ak sa domnievate, že spracúvanie osobných údajov súvisí s Vaším porušením príslušnej ochrany osobných údajov.

6 VYMAZANIE ÚDAJOV

Ak chcete požiadať o vymazanie svojich údajov, jednoducho nám pošlite e-mail na dataprotection@geberit.com. Vo všeobecnosti vymažeme alebo anonymizujeme Vaše osobné údaje hneď, ako už nebudú potrebné na účely, na ktoré sme ich zhromažďovali alebo používali v súlade s vyššie uvedenými časťami. To znamená, že už nebudú k dispozícii na ďalšie spracovanie. Ak požadujete ďalšie informácie týkajúce vymazania a doby uchovávania osobných údajov, kontaktujte nás pomocou vyššie uvedených údajov.

7 ZMENY ÚČELU

Vaše osobné údaje sa budú spracúvať na iné účely, ako sú opísané, len v prípade, ak si tento postup vyžaduje právne ustanovenia alebo ak ste súhlasili so zmeneným účelom spracúvania údajov. V prípade ďalšieho spracovania na iné účely ako tie, na ktoré sme údaje zhromažďovali, Vás budeme informovať pred ďalším spracovaním týchto údajov, a poskytneme Vám všetky ostatné informácie, ktoré s tým súvisia.

8 AUTOMATIZOVANÉ INDIVIDUÁLNE ROZHODOVANIE ALEBO PROFILOVANIE

Naša spoločnosť nevykonáva automatizované individuálne rozhodovanie alebo profilovanie.

9 ZMENY A DOPLNENIA TÝCHTO ZÁSAD OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV

Aktuálna verzia týchto Zásad ochrany osobných údajov je vždy k dispozícii v aplikácii pod položkou ponuky Informácie.

Verzia: Január 2021