Aby sme vám mohli poskytnúť optimálny servis, tieto webové stránky používajú súbory cookies. Používaním nášich webových stránok vyjadrujete súhlas s touto funkciou. Viac informácií nájdete na stránke so zásadami ochrany osobných údajov .

Zavrieť
Geberit Slovensko

Záručné a reklamačné podmienky

1. Úvodné ustanovenie

1.1. Spoločnosti skupiny Geberit udávajú už od roku 1874 trend v oblasti sanitárneho vybavenia budov. Koncern Geberit má obchodné zastúpenie vo viacej ako 41 krajinách sveta. Predajné aktivity sa sústreďujú na hlavné európske trhy a na trhy s veľkým potenciálom rastu predovšetkým v strednej a východnej Európe, Francúzsku, Veľkej Británii, severských štátoch, Severnej Amerike, Číne , Indii a juhovýchodnej Ázii. Spoločnosť má 16 výrobných závodov v siedmich krajinách. Hlavné výrobné závody sú umiestnené vo Švajčiarsku, Nemecku a Rakúsku. Pre uvádzanie výrobkov koncernu Geberit na trh v Slovenskej republike je zriadená obchodná spoločnosť Geberit Slovensko s.r.o., so sídlom Karadžičova 10, 821 08 Bratislava IČO 35 725 397.

1.2. Spoločnosť Geberit Slovensko s.r.o. poskytuje záruku na výrobky Geberit, ktoré dováža a do obchodnej siete v Slovenskej republike dodáva prostredníctvom svojich priamych obchodných partnerov. Uplatňovanie práv a zodpovednosť za vady výrobkov sa riadi príslušnými ustanoveniami zákona č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov (Občiansky zákonník), zákona č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov (Obchodný zákonník), ako aj zákonom č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov. Pre posúdenie toho, ktorý z uvedených právnych predpisov je nutné na priebeh reklamačného procesu aplikovať je rozhodujúci druh zákazníka (podnikateľ – spotrebiteľ) a obsah konkrétneho záväzku.

1.3. Aktuálne znenie týchto záručných a reklamačných podmienok je zverejnené na internetových stránkach spoločnosti Geberit Slovensko s.r.o. (www.geberit.sk ). Podmienky a rozsah záruky sú určené tiež v záručnom liste.

2. Záručná doba

2.1. Záručná doba na tovar, uvádzaný na trh v Slovenskej republike spoločnosťou Geberit Slovensko s.r.o. je rovnaká pre všetkých koncových zákazníkov, teda ako pre podnikateľské subjekty, tak pre spotrebiteľov. Jej dĺžka je nasledovná:

  Štandardná záručná lehota Rozšírená záruka Geberit */**
Splachovacie nádržky pod omietku, predstenové inštalačné prvky, ovládacie tlačidlá 2 roky +3 roky*
Kanalizačné potrubné systémy z PE, Silent-dB20 a Silent-PP 2 roky +3 roky*
Potrubné systémy Mepla a Mapress 2 roky +3 roky*
Geberit AquaClean 2 roky +1 rok**
Všetky výrobky a zariadenia využívajúce elektrickú energiu 2 roky -
Ostatné výrobky 2 roky -
Náradie Geberit 2 roky -

* Rozšírená záruka Geberit platí iba pri splnení všetkých nasledujúcich podmienok:

 • predloženie originálu daňového dokladu o nadobudnutí výrobku (doklad o kúpe, faktúra, zmluva o dielo apod.)
 • predloženie originálu záručného listu riadne vyplneného predajcom a odbornou montážnou firmou preškolenou na montáž daného produktu spoločnosťou Geberit Slovensko s.r.o.

** Rozšírená záruka na výrobky Geberit AquaClean sa v treťom roku vzťahuje na všetky materiálové a výrobné vady, pričom spočíva v zaistení bezplatnej dodávky náhrady za chybné časti autorizovanej zákazníckej službe, ktorú konečný užívateľ poveril opravou. Rozšírená záruka platí iba pri splnení všetkých nasledujúcich podmienok:

 • predloženie originálu daňového dokladu o nadobudnutí výrobku (doklad o kúpe, faktúra, zmluva o dielo a pod).
 • odoslanie vyplneného záručného listu a nálepky s číslom série na príslušnú adresu spoločnosti Geberit do 90 dní od dátumu inštalácie (súčasť balenia výrobku).


2.2. Záručná doba začína plynúť odo dňa zakúpenia výrobku konečným užívateľom. Ak má zakúpený výrobok uviesť do prevádzky iný podnikateľ, než je predávajúci – najmä odborný inštalatérsky subjekt – začne záručná doba plynúť až odo dňa uvedenia do prevádzky, resp. montáže výrobku, pokiaľ kupujúci objednal uvedenie do prevádzky, resp. montáž, najneskôr do troch týždňov od zakúpenia výrobku. V tomto prípade je nutné okrem dokladu o nadobudnutí výrobku doložiť tiež vyplnený záručný list s pečiatkou a dátumom predaja a montáže. V opačnom prípade sa má za to, že záručná doba začala plynúť zakúpením výrobku.

2.3. Záručná doba končí posledným dňom dohodnutej lehoty o 24:00 hod.


3. Výluky z reklamácie

3.1. Ako reklamovateľné nemôžu byť uznané závady výrobkov ktoré vznikli :

 • mechanickým poškodením, neodborným nastavením a nesprávnou údržbou
 • neodbornou inštaláciou, používaním v podmienkach, ktoré môžu nastoliť fyzickú, alebo chemickú nerovnováhu v nadväznosti na vlastnosti prostredia, v ktorom je výrobok inštalovaný ( napr. vady projektu a materiálov použitých pri stavbe) a v závislosti na špecifických miestnych podmienkach (napr. zvýšená tvrdosť vody, zvýšená prašnosť a podobne),
 • vlastným alebo cudzím zavinením po okamihu prevzatia výrobku,
 • nekvalifikovaným zásahom do výrobku zo strany zákazníka (napr. úkony realizované svojpomocou, ktoré zasahujú predovšetkým do konštrukčných častí výrobku a do viditeľných plôch)
 • poškodením v dôsledku udalostí majúcich pôvod vo vyššej moci (napr. požiare, záplavy, zemetrasenie, víchrica, krúpy, spády popolčekov, kyslých dažďov a pod.).
 • ak vada nebola uplatnená bez zbytočného odkladu potom, ako bola zistená alebo ako mala byť zistená pri bežnej obhliadke tovaru.“
 • 3.2. Za reklamovateľné ďalej nemožno považovať akékoľvek vady konkrétnych výrobkov, uvedených v odstavci 3.1. tohto článku, vzniknuté pred inštaláciou, v priebehu inštalácie, alebo po inštalácii, pokiaľ kupujúci o tejto vade vedel a pokiaľ bola na základe dohody so zákazníkom na tieto konkrétne vady tovaru poskytnutá zľava.

3.3. Nárok na uplatnenie záručného plnenia zaniká

 • pokiaľ nie je predložený originál daňového dokladu o nadobudnutí výrobku (doklad o kúpe, faktúra, zmluva o dielo a pod.)
 • pokiaľ nie je výrobok používaný s jeho určením
 • pri zistení závady v dôsledku neodbornej montáže
 • pokiaľ pri čistení výrobku neboli použité čistiace prostriedky v súlade s návodom na údržbu
 • pre lisovacie náradie pokiaľ nebol na náradí vykonávaný pravidelný servis v povinných servisných lehotách

3.4. Nárok na uplatnenie záručného plnenia z rozšírenej záruky, okrem dôvodov uvedených v 3.3, zaniká:

 • ak nie je originál záručného listu poriadne vyplnený dátumom predaja, podpisom a pečiatkou predajcu a súčasne dátumom, pečiatkou a podpisom zástupcu preškolenej montážnej firmy
 • ak je záručný list neúplný , alebo neoprávnene či dodatočne prepisovaný

4. Uplatňovanie reklamácií

4.1. Obchodná spoločnosť Geberit Slovensko s.r.o. rieši reklamačné nároky vznesené iba zo strany jej priamych zmluvných obchodných partnerov na území Slovenskej republiky. Koneční užívatelia sú oprávnení vznášať svoje reklamačné nároky u predajcov, od ktorých výrobok zakúpili, alebo u montážnych firiem, ktoré im zaistili odbornú montáž výrobkov Geberit. Títo predajcovia (alebo montážne firmy) následne uplatnia reklamačné nároky prostredníctvom svojich obchodných partnerov u spoločnosti Geberit Slovensko s.r.o.

4.2. Spoločnosť Geberit Slovensko s.r.o. prijíma reklamácie iba od svojich zmluvných veľkoobchodných partnerov a to písomne na oficiálnu adresu spoločnosti. Každá reklamácia musí byť natoľko konkrétna, aby z nej bolo možné jednoznačne určiť charakter reklamovanej závady a na akom výrobku bola zistená.

4.3. Spoločnosť Geberit spol. s.r.o si vyhradzuje právo odoprieť prijatie alebo vybavenie riadne uskutočnenej reklamácie záručnej závady, pokiaľ koncový zákazník nepreukáže riadne nadobudnutie reklamovaného výrobku.

4.4. Po nahlásení závady od svojho zmluvného partnera spoločnosť Geberit Slovensko s.r.o. bezodkladne, najneskôr však do 30 dní, rozhodne o spôsobe vybavenia reklamácie.

4.5. Spoločnosť Geberit Slovensko s.r.o. sa zaväzuje bezodkladne po rozhodnutí o oprávnenosti reklamácie odstrániť každú riadne reklamovanú a uznanú závadu.

4.6. Každá reklamácia v rámci záruky musí obsahovať tieto základné minimálne údaje :

a. fotokópiu daňového dokladu o nadobudnutí výrobku od koncového zákazníka, ktorý reklamáciu uplatňuje,
b. kontaktné údaje na koncového zákazníka, ktorý reklamáciu uplatnil,
c. miesto zabudovania alebo umiestnenia reklamovaného výrobku,
d. kedy koncový zákazník právo reklamácie (záručnú závadu) uplatnil,
e. aká závada a na akom výrobku Geberit je predmetom reklamácie a aký spôsob vybavenia reklamácie zákazník požadoval.

4.7. Ak bude zistené, že uvedená závada nie je závadou reklamovateľnou (záručnou), je spoločnosť Geberit Slovensko s.r.o. oprávnená požadovať akékoľvek účelovo vynaložené náklady spojené s vybavovaním neoprávnenej reklamácie (najmä náklady na vyhotovenie eventuálnych znaleckých posudkov, poštovné, správne a súdne poplatky a podobne).


5. Záverečné ustanovenia

5.1. Tieto záručné a reklamačné podmienky spoločnosti Geberit Slovensko s.r.o. sú platné pre akékoľvek zmluvné vzťahy, ktoré budú uzatvorené od 1.4.2014.

5.2. Tieto záručné a reklamačné podmienky sú záväzne na území Slovenskej republiky, pre všetkých zamestnancov spoločnosti Geberit Slovensko s.r.o., pre všetkých priamych obchodných partnerov spoločnosti Geberit Slovensko s.r.o. Počínajúc dňom ich účinnosti zanikajú pre zmluvné vzťahy uzatvorené od 1.4.2014 akékoľvek predchádzajúce ustanovenia a zvyklosti uplatňované a dodržované pri vybavovaní reklamácií, ak nie sú súčasťou riadne uzatvorených zmlúv medzi zákazníkom a spoločnosťou Geberit Slovensko s.r.o..

5.3. Neoddeliteľnou súčasťou týchto záručných podmienok je záručný list.