Fakty a čísla

Nákup

Moduly a ich ciele Dôležité fakty a úspechy 2010 Výhľad na roky 2011-2012 Referencie

Zelené obstarávanie

Dodávatelia preukázateľne vyhovujú vysokým štandardom Geberit pre ekologickú a sociálne zodpovednú výrobu.
 • Ku koncu roka 2010, 563 dodávateľov podpísalo Kódex správania sa pre dodávateľov (predchádzajúci rok: 363 dodávateľov). To zodpovedá 90% z celkovej hodnoty obstarávania (predchádzajúci rok: 79% z hodnoty obstarávania). Medzi 200 najväčšími dodávateľmi je podiel 98% (predchádzajúci rok: 77%), čím sú splnené ciele koncernu pre rok 2010.
 • Posúdenie rizík pre kupujúcich v koncerne Geberit, vrátane environmentálnych a sociálnych rizík, bolo rozšírené na existujúcich dodávateľov.
 • Analýza rizík pre udržateľný rozvoj vykonaná v celom koncerne odhalila 56 dodávateľov so zvýšeným rizikom, čo zodpovedá menej ako 5% z celkovej hodnoty obstarávania.

 • Zapojenie environmentálnych a bezpečnostných aspektov do auditov kvality vykonávaných počas hodnotení dodávateľa.
 • Systematické rozširovanie auditov vykonávaných u dodávateľov s vysokým rizikom a s ohľadom na krajinu pôvodu a výrobné procesy.


HR2, strana 33

Zelená logistika

Geberit optimalizuje svoju logistiku s ohľadom na spotrebu energie, emisie a balenie.
 • Špecifikácie pre poskytovateľov prepravných služieb boli v roku 2010 rozšírené a zahŕňajú jasné požiadavky s ohľadom na vplyv na životné prostredie (Environmentálny kódex). Poskytovatelia prepravných služieb sa musia zaviazať k udržateľnej firemnej politike, ako aj k aktívnej podpore koncernu Geberit pri optimalizácii jeho logistiky s ohľadom na spotrebu energie, emisie a balenie.
 • V roku 2010 bola vytvorená logistická kalkulačka, ktorá pomáha zistiť prepravné a ekologické ukazovatele významným poskytovateľom prepravných služieb v Európe.
 • V roku 2010 poskytovatelia prepravných služieb prepravili 88 miliónov tonokilometrov, čo malo za následok emisie CO2 vo výške 16 300 metrických ton.
 • Podiel nákladných vozidiel s motormi Euro5 používaných v roku 2010 bol 58%, čo je stále mierne pod stanoveným cieľom.
 • Prvýkrát sa v roku 2010 uskutočnilo približne 1350 jázd veľkoobjemového ťahača medzi výrobnými závodmi . Tieto jazdy zvýšili efektivitu na jednu cestu, pretože užitočné zaťaženie bolo približne o 15% vyššie.

 • Certifikácia novozaloženej firmy Geberit Logistik GmbH v súlade s normou ISO 14001
  • Častejšie využitie veľkoobjemových ťahačov a optimalizácia využitia úložného objemu pomocou technických
   zariadení
 • Zvýšenie podielu kamiónov vyhovujúcich norme Euro5 na 66%
 • Vytvorenie ďalších systémov monitorovania životného prostredia v spolupráci s poskytovateľmi prepravných služieb


EN29, strana 28